Usluga mehaničkog ispitivanja materijala i komponenti

U laboratoriju TOPOMATIKA D.O.O. obavljamo precizna tlačna i vlačna ispitivanja vaših uzoraka vrhunskom Hegewald&Peschke kidalicom Inspekt table 50 i 10 kN, te detaljne trodimenzionalne analize deformacija GOM-ovim optičkim mjernim sustavom ARAMIS koji precizno bilježi trodimenzionalne promjene oblika i raspodjele deformacija s površine statički ili dinamički opterećenih ili deformiranih objekata, za analizu čvrstoće konstrukcija, određivanju svojstava materijala, verifikaciji i optimizaciji numeričkih simulacija i mnoge druge primjene. TOPOMATIKA D.O.O. je ovlašteni zastupnik Hegewald&Peschke i GOM opreme u regiji. Sve informacije o našim uslugama i proizvodima možete zatražiti na telefon +385 1 3496 010 ili e-mail deformacije@topomatika.hr .

 

TOPOMATIKA D.O.O. je generalni zastupnik Hegewald & Peschke Meß- und Prüftechnik GmbH opreme za ispitivanje mehaničkih svojstava u regiji. Pružamo i usluge ispitivanja materijala i komponenata te 3D mjerenje oblika, pomaka i deformacija. Opremu i proizvode koje prodajemo možete razgledati u našem mjernom laboratoriju i demo centru, koji više nije na adresi Fallerovo šetalište 22, Zagreb (bili smo odmah uz KONČAR institut), od veljače 2020 nalazimo se u Industrijskoj ulici 3, Novaki HR-10431, Sveta Nedelja u zgradi koju dijelimo s klasterom 3D Grupa.

Javite nam se za sve informacije ili prezentaciju proizvoda na telefon +385 1 3496 010 ili e-mail deformacije@topomatika.hr

 
 
Statičko vlačno ispitivanje (ispitivanje zatezanjem)
Statičko vlačno ispitivanje (ispitivanje zatezanjem)
Primjenom statičkog vlačnog pokusa na kidalici pri sobnoj temperaturi određujemo mehanička svojstva materijala poput:
 • vlačne čvrstoće (Rm)
 • gornje i donje granice tečenja (ReH, ReL)
 • relativno produljenje (A)
 • konvencionalna granica tečenja (Rp0,2)
 • Youngov modul elastičnosti (E)
 • n-value
 • R-value
 • i mnoge druge prema HRN EN ISO 6892 normi
Ispitivanja provodimo na standardiziranim “dog bone” (npr. prema ISO 50125) i nestandardnim epruvetama izrezanim iz vaših proizvoda. Možemo ispitivati epruvete cilindričnog ili plosnatog oblika.
 Pritisak (tlačno ispitivanje)
Pritisak (tlačno ispitivanje)

Mehanička svojstva materijala određujemo i tlačnim pokusom prema specifičnim potrebama testova (kao u priloženom videu) ili prema normama, npr. DIN EN ISO 50106 koji se često koristi pri ispitivanju građevinskih materijala.

Tlačnim ispitivanjima možemo odrediti sljedeća svojstva:

 • tlačna čvrstoća
 • granica stlačivanja
 • sposobnost materijala za oblikovanje plastičnim deformiranjem za tehnološke procese poput kovanja i valjanja

Za provođenje ovih testova koristimo posebne tlačne ploče koje moraju biti tvrđe od materijala koji se ispituje, a kojima se omogućuje jednoliki prijenos opterećenja na uzorak.

Primjer pokazuje ispitivanje 3D printane cijevi SLS tehnologijom za potrebe H2020 projekta A_MADAM.

Ispitivanje savijanjem
Ispitivanje savijanjem

Određivanje plastične deformabilnosti materijala provodimo korištenjem posebne naprave za test savijanja prema normi ISO 178.

Ispitivanje savijanja možemo provesti na uzorcima s okruglim, kvadratnim, pravokutnim ili poligonalnim presjekom, koji se savijaju do postizanja određenog kuta savijanja odnosno do pojave prvih pukotina na vanjskoj strani uzorka.

Primjer pokazuje ispitivanje mehaničkih svojstava 3D printane epruvete SLA tehnologijom.

Ispitivanje nemetala, polimera
Ispitivanje nemetala, polimera
 

Mehanička svojstva polimera ispitujemo na kidalici vlačnim pokusom, tlačnim pokusom ili savijanjem. Ovisno o vrsti plastike koristimo različite procedure ispitivanja, npr. prema DIN EN ISO 527  ispituje se kruta i polukruta plastika bilo da je dobivena brizganjem, oblikovanjem ili ekstrudiranjem.

Ovom metodom možemo odrediti sljedeća mehanička svojstva:

 • vlačna čvrstoća (Rm)
 • Youngov modul elastičnosti (E)
 • Poissonov koeficijent
 • relativno produljenje

Slika pokazuje ispitivanje 3D printanog modela donje ljudske čeljusti za potrebe izrade doktorskog rada. Mjerenja deformacija provedena su optički, 3D mjernim sustavom GOM ARAMIS.

Video pokazuje tlačno ispitivanje cjevi od polimernih ili kompozitnih materijala prema ISO 9969.

Ispitivanje zavarenih spojeva

Na elektromotornoj statičkoj kidalici Inspekt table provodimo i razorna ispitivanja i kontrolu zavarenih spojeva. Korištenjem GOM ARAMIS možemo provesti i nerazorna mjerenja deformacija na i oko zavara kao i analizu zaostalih naprezanja (deformacija) npr. metodom bušenja rupa. Zavareni uzorak prihvaća se posebno konstruiranom napravom na stroj te se provodi vlačno ispitivanje uzorka do pojave loma zavara ili okolnog materijala.

ARAMISom mjerimo deformacije materijala u području zavara ili oko zavara te lokalne deformacije (slično principu tenzometarske trake, samo što u ovom slučaju rezultate pomaka i deformacija mjerimo optički po cijeloj vidljivoj površini).

Slika pokazuje ispitivanje kvalitete T-zavara, analiza deformiranja provedena je optički, 3D mjernim sustavom GOM ARAMIS.

Video prikazuje mehaničko ispitivanje zavarenog  elementa podvozja automobila, boje prikazuju lokalne deformacije na površini izmjerene optički, 3D sustavom GOM ARAMIS.

Ispitivanje žica i sajli
Ispitivanje žica i sajli

Ispitivanje metalne i nemetalne žice (npr. filamenta za 3D printanje) te sajli provodimo posebnim hvataljkama na koje se uzorak materijala učvršćuje obuhvatno kako bi spriječili proklizavanje ili lom uzorka u čeljustima.

U mogućnosti smo ispitivati deblje i tanje žice od različitih metalnih i nemetalnih materijala vlačnim pokusom prema ISO 6892 i sličnim standardima kod kojih dolazi do mehaničkog razvlačenja materijala.

Video pokazuje ispitivanje filamenta za 3D printere.

Ispitivanje tkanine
Ispitivanje tkanine

Pri analizi mehaničkih svojstava tkanine jedna od najčešće primjenjivih metoda je vlačno ispitivanje. Ispitivanje provodimo na dva načina – “grab test” i “strip test”.

U oba testa vlačno opterećujemo tekstilne trake do pucanja pri čemu bilježimo elongaciju i maksimalnu silu.

Razliku ova dva načina ispitivanja predstavlja što se metodom  grab testa traka koja se ispituje zahvaća cijelom dužinom, dok u slučaju strip testa tekstilna traka je zahvaćena samo po središnjem dijelu.

Video pokazuje rezultate eksperimenta provedenog za potrebe izrade doktorskog rada u kojem je analiziran utjecaj vrste opšivanja rupice za gumbe na lokalnu nosivost tkanine.

Ispitivanje spužve

Ispitivanje spužvastih materijala provodimo opterećivanjem uzoraka na univerzalnoj kidalici pri čemu određujemo mehanička svojstva spužve poput vlačne čvrstoće i produljenja

Uobičajeno je mjerenje debljih uzoraka, a norma ASTM D3574 propisuje minimalnu debljinu uzorka od 12,5 mm. 

Za mjerenje elongacije spužvastih materijala koristimo optički sustav za mjerenje deformacija i pomaka ARAMIS jer spajanje kontaktnog ekstenzometra na testni uzorak pjene dovodi do promjene debljine uzorka na mjestu spoja što uzrokuje prerani lom uzorka.

ARAMIS verifikacija numeričkih simulacija, FEM, MKE, metoda konačnih elemenata
ARAMIS verifikacija numeričkih simulacija

ARAMIS optičkim sustavom mjerimo podatke na cijeloj površini uzorka te ih zatim obrađujemo i vršimo verifikaciju numeričkih simulacija dobivenih metodom konačnih elemenata (MKE, FEM).

Mehanička svojstva poput raspodjele deformacija ili poomaka koja smo odredili mjerenjem sustavom ARAMIS koristimo pri evaluaciji novih i unapređenju postojećih materijalnih modela.

Na taj se način vaše numeričke simulacije konačnim elementima mogu se brzo optimizirati te u kombinaciji s eksperimentalnim ispitivanjem postati pouzdaniji simulacijski alat.

Slika pokazuje ispitivanje detalja 3D printane cijevi SLS tehnologijom za potrebe H2020 projekta A_MADAM.

Video prikazuje mogućnost verifikacije numeričkih simulacija metodom konačnih elemenata (MKE, FEM) i mjerenja na realnoj konstrukciji/proizvodu korištenjem optičkog mjernog uređaja GOM ARAMIS.
ARAMIS optički 2D i 3D videoekstenzometar
ARAMIS optički 2D i 3D videoekstenzometar

Korištenjem ARAMIS kamera kao beskontaktni optički 3D mjerni sustav možemo analizirati, izračunavati i dokumentirati pomake i deformacije po cijeloj površini statički ili dinamički opterećenih ili deformiranih uzoraka.

Mjerni sustav ARAMIS 3D kamera primjenjujemo u analizi čvrstoće konstrukcija, određivanju svojstava materijala, verifikaciji i usavršavanju numeričkih proračuna, itd.

Sustav se sastoji od podesivog stalka, dviju kamera, izvora svjetla i računala za obradu rezultirajućih digitalnih slika.

Možemo provoditi 2D mjerenja, ako se pri mjerenju koristi jedna kamera ili 3D mjerenja s dvije kamere.

 
ARAMIS Ispitivanje komponenata
Osim što nam sustav ARAMIS koristi za određivanje mehaničkih svojstava materijala koristimo ga i u druge svrhe:
 • Analiza ponašanja spojeva i kontakata dvaju tijela
 • Ispitivanje koncentracija naprezanja
 • Snimanje širenja pukotina
 • Analiza toplinskih deformacija
 • Deformacija kod obrade ili zavarivanja materijala
 • Statika zgrade
 • Biomehanička ispitivanja
ARGUS - ispitivanje mehaničkih svojstava limova Najamima FLC test

FLC (eng. “Forming limit curve” – dijagram krivulje tečenja) je važan parametar kod modeliranja i simulacija postupaka oblikovanja deformiranjem metodom konačnih elemenata jer predstavlja krajnju granicu dopuštene deformacije uzorka. FLC krivulju  određujemo 3D optičkim mjernim sustavom GOM ARAMIS prema normi ISO 12004 Nakajima (Nakazima), Marciniak ili bulge testovima postupcima dubokog vučenja na metalnim pločastim uzorcima.

Nakon što pomoću ARAMIS u 3D izmjerimo FLC krivulju, provodimo mjerenje deformacija na duboko vučenim limovima koju vizualiziramo u FLD dijagramima koji odmah jasno vizualno pokazuju koja su područja previše deformirana.

Video pokazuje webinar u kojem je detaljno objašnjeno kako se pomoću ARAMIS određuje krivulja granične deformabilnosti.
ARGUS mjerenje deformacija duboko vučenih limova

ARGUS analiza deformiranja limova

U mogućnosti smo mjeriti promjenu oblika lima tijekom procesa oblikovanja mjernim optičkim sustavom ARGUS.

Na ovaj način optimirate svoje proizvodne procese dubokog vučenja lima:

 • brzim otkrivanjem područja s kritičnim deformacijama
 • rješavanjem složenih problema oblikovanja
 • verificiranjem numeričkih simulacija
Rezultati su trodimenzionalne koordinate točaka s površine oblikovanog lima te raspodjele tenzora naprezanja i smanjenja debljine materijala odnosno kritična područja i faktori sigurnosti što je prikazano u videu.
TRITOP mjerenje pomaka i deformacija
U slučaju većih objekata koje nije moguće prenijeti u laboratorij, kompliciranijih objekata ili objekata na nedostupnim lokacijama snimanje te deformacijsku analizu provodimo na potrebnoj lokaciji prijenosnim mjernim sustavom TRITOP.

TRITOP sustav sastoji se od digitalne kamere kojom fotografiramo mjerni objekt iz različtih položaja. Snimanje se provodi iz ruke te nije potrebna nikakva stabilna konstrukcija što tritop čini lako prenosivim i robusnim mjernim sustavom.

Slika pokazuje detalj deformirane rešetkaste konstrukcije jedne građevinske konstrukcije opterećenu na pritisak. Vekori pokazuju pomake u pojedinim točkama. Video pokazuje princip fotogrametrijskog mjerenja sustavom GOM TRITOP.
Mikroskopska tro-osna geometrijska mjerenja

U TOPOMATIKA mjernom laboratoriju provodimo i mjerenja na Vision Engineering 3-osnom mjernom mikroskopu Vision Engineering SWIFT Pro DUO te inspekcije na digitalnom mikroskopu EVO Cam II i stereo mikroskopu Mantis Elite.

Mjerenja na mjernim mikroskopima su uglavnom brza mjerenja provjere dimenzija površinskih obilježja. Kao rezultat radimo mjerna izvješća s izmjerenim dimenzijama ili inspekcijskim slikama.
3D skeniranje i mjerenje oblika površine

Mjernim sustavima ATOS i TRITOP određujemo dimenzije i trodimenzionalni oblik cijelih objekata ili njihovih pojedinih dijelova od posebne važnosti.

Ovisno o načinu analize i željenim rezultatima provodimo:

 • Određivanje odstupanja rezultata digitalizacije u odnosu na CAD model
 • Kontrolu ispunjavanja zadanih tolerancija oblika i položaja
 • Usporedbu oblika proizvoda s prototipom ili uzorkom
 • Virtualnu montažu digitaliziranih dijelova

Pomoću ATOS-a i TRITOP-a lako se izrađuju tipični mjerni izvještaji (ispravno/neispravno), kakvi su uobičajeni za konvencionalne mjerne sustave. No detaljna optička 3D digitalizacija uz to pruža i mnogo dodatnih informacija, tako da olakšava pronalaženje uzroka netočnosti i optimizaciju proizvodnje.

Imate li pitanja? Mjernu opremu i usluge možemo vam demonstrirati uživo u TOPOMATIKA mjernom laboratoriju i demo centru, u Industrijskoj ulici 3, Novaki HR-10431, Sveta Nedelja ili online npr. preko Webex platforme.

Javite nam se za sve informacije ili prezentaciju proizvoda na +385 1 3496 010 ili deformacije@topomatika.hr