Industrija polimera

Oprema za destruktivno ispitivanje mehaničkih svojstava materijala proizvođača Hegewald & Peschke Meß- und Prüftechnik GmbH svakodnevno se koristi za ispitivanje sirovina, komponenata i gotovih proizvoda od polimera, gume i 3D printanih uzoraka. Kidalice serije Inspekt u varijantama solo, duo i table najčešće koriste proizvođači materijala (sirovine), proizvođači krajnjeg proizvoda ili istraživačke institucije zbog njihove fleksibilnosti, mogućnosti ispitivanja po svim relevantnim normama (npr. HR EN ISO 178 za savijanje ili HR EN ISO 527 za rastezanje polimera), velikog raspona sila, širine i visine radnog prostora, ostvarivog pomaka, brzina, njihove otvorenosti i mogućnosti jednostavnog upravljanja.

TOPOMATIKA D.O.O. je ovlašteni zastupnik Hegewald & Peschke Meß- und Prüftechnik GmbH u regiji. Sve informacije o proizvodima možete zatražiti na telefon +385 1 3496 010 ili e-mail deformacije@topomatika.hr .

Niže na ovoj stranici u obliku slika i videa prikupili smo neke karakteristične i zanimljive primjere korištenja univerzalnih uređaja za jednoosno ispitivanje mehaničkih svojstava polimera, 3D printanih uzoraka i gotovih proizvoda od injekcijski brizganih plastičnih masa koje su već instalirane u regiji i širom svijeta u različitim granama industrije ili znanosti.

Play Video

Ispitivanje polimera savijanjem u tri točke prema ISO 178

Video prikazuje mehaničko ispitivanje savijanjem konstantnom brzinom epruvete proizvedene aditivnom tehnologijom (3D printanje) stereolitografskim (SLA) postupkom. Ispitivanje mehaničkih svojstava je kod 3D printanih materijala potrebno da bi se razumio utjecaj starenja materijala i različitih parametara 3D ispisa materijala na kvalitetu gotovog proizvoda.

Mjerenje mehaničkih svojstava prilikom savijanja u mjernom laboratoriju za mehanička ispitivanja TOPOMATIKA d.o.o. provedeno je na univerzalnoj kidalici Inspekt table 20 kN sa hvataljkama za savijanje u 3 točke koje odgovaraju normi ISO 178 (u ovom slučaju epruveta je bila deblja od standardne ali su hvataljke standardne). Za mjerenje pomaka prema ovoj normi možemo vam ponuditi specijalne ekstenzometre za mjerenje progiba koji mjere pomak samo u jednoj točki. To je svakako dovoljna informacija ako provodite rutinska ispitivanja savijanjem, ali ako se bavite istraživanjem materijala korisno je poznavati detaljniju raspodjelu pomaka i deformacija po cijeloj površini (npr. za verifikaciju numeričkih simulacija).

U ovom slučaju video pokazuje raspodjelu deformacija na površini epruvete u vertikalnom smjeru u svakom trenutku ispitivanja. To nam je omogućio optički 3D mjerni uređaj za mjerenje pomaka i deformacija GOM ARAMIS koji kontinuirano i visoko precizno te bez izravnog kontakta s uzorkom mjeri pomake i deformacije uzorka tijekom cijelog postupka: od početka do loma uzorka. Kao rezultate daje jasni vizualni prikaz lokalne raspodjele pomaka i deformacija, te se iz rezultata može iskazati savojni modul elastičnosti, savojna čvrstoća…

Play Video

Kontrola mehaničkih svojstava filamenta za 3D printere

Video prikazuje ispitivanje polimerne žice za FFF (FDM) 3D printere razvlačenjem prema ISO 527 na univerzalnoj kidalici  Inspekt table 20 kN. Posebnim hvataljkama koje osiguravaju siguran prihvat bez zareznog djelovanja (ostvaruje se veza trenjem) ispitujemo ulaznu sirovinu za 3D printanje. Mehaničkim rastezanjem filamenta moguće je provjeriti da li mehanička svojstva svježe otpakiranog filamenta odgovaraju specifikacijama proizvođača, odnosno moguće je pratiti promjenu mehaničkih svojstava npr. u ovisnosti o vremenu izvan vakuumiranog pakiranja, utjecaja vlage u zraku ili izlaganju sunčevom svjetlu.

Play Video

Ispitivanje gotovih polimernih proizvoda pritiskivanjem

Ubrzani video prikazuje mehaničko ispitivanje pokretnih dijelova plastičnog sklopa uslijed vertikalnog pritiska konstantnom brzinom. Zbog interesantnog efekta miješanja ovo testiranje provedeno je na komercijalnom proizvodu čije je pakiranje proizvedeno od više dijelova injekcijskim prešanjem. Mjerena je sila otvaranja spremnika sa sokom u prahu koji se nalazi skriven ispod čepa.

Napomena: ovo ispitivanje nije na nikakav način bilo povezano s razvojem ovog konkretnog proizvoda i provedeno je samo u demonstracijske svrhe na proizvodu kupljenom u trgovini!

Mjerenje sile otvaranja prilikom kompresije u mjernom laboratoriju za mehanička ispitivanja TOPOMATIKA d.o.o. provedeno je na univerzalnoj kidalici Inspekt table 20 kN sa hvataljkama za pritisak (tlačno ispitivanje). Za potrebe testa izradili smo specifične procedure tako da smo prvo detektirali inicijalni kontakt, nulirali poziciju i kontrolirano opteretili do trenutka popuštanja folije.

Rezultat ispitivanja je ovisnost ostvarene sile o vertikalnom pomaku i vremenu, što je prikazano grafički u softveru LabMaster. Nakon mjerenja sile uslijedilo je i obavezno organoleptičko ispitivanje soka 🙂

Ispitivanje starenja i mjerenje tvrdoće pjene

Uređaj se pokreće na električni pogon i omogućuje simulaciju starenja uzorka pjene u skladu s EN ISO 3385 (zamor zbog stalnog udarnog opterećenja), a zatim mjerenje tvrdoće u skladu s DIN EN ISO 2439. Ima pretvarač sile i upravlja se preko postojeće EDCi kontrole pomoću softvera, koji također preuzima snimanje i evaluaciju podataka. Rezultat ispitivanja je ovisnost ostvarene sile o vertikalnom pomaku i vremenu, što se mjeri i analizira grafički u softveru LabMaster.

Play Video

Automatizirano testiranje uzoraka stiropora na kompresiju i savijanje

Inspekt table 5 kN kidalica obavlja taj zadatak učinkovito, pouzdano i bez greške prema normi EN 13163 odnosno EN 826. Uzorci od ekspandiranog polistirena, naslagani na pokretnoj traci, odlaze u lijevak i zatim se odvajaju. Barkod skener očitava i unosi u bazu podataka softvera podatke o najnižem uzorku. Podaci o visini uzoraka koriste se za transport i odvajanje pojedinog uzorka, koji, nakon vaganja, linearnim pogonom ide dalje u prostor za testiranje. Kidalica je već podešena prema njegovoj geometriji na temelju podataka koje je očitao barkod skener, pa se testiranje provodi odmah. Testirani uzorak se nakon toga ispuhuje komprimiranim zrakom iz prostora za testiranje u jedan od spremnika za otpad iza kidalice. Moguć je i manualni rad. Upravljački softver je LabMaster, s modulom za automatizaciju ili robot.

Play Video

Analiza probijanja 3D printanog cilindra

Osim standardnih normi, univerzalne kidalice omogućuju i provođenje ispitivanja prema trenutnim zahtjevima kupca. Video pokazuje testiranje probijanja stijenke 3D printane cijevi prilikom pritiskivanja specijalnim indenterom. Boja pokazuje raspodjelu 3D pomaka na površini cijevi, mjereno u mjernom laboratoriju TOPOMATIKA d.o.o. za potrebe istraživanja u okviru projekta H2020 A_MADAM s GOM GmbH ARAMIS mjernim uređajem.

Play Video

Mehaničko ispitivanje 3D printanog kutnika

Osim svojstava materijala, potrebno je provjeriti i kakova svojstva imaju gotovi 3D printani uzorci. Jer danas printeri omogućuju korištenje različitih ispuna i orijentacija aditivne izrade a to sve izravno utječe na mehanička svojstva gotovih proizvoda. Naravno da svi printevi nisu nužno mehanički opterećeni, ali oni koji jesu ako služe nekoj mehaničkoj svrsi trebali bi biti verificirani kako bi se korisniku osigurao siguran daljnji proces. Video prikazuje 3D printani kutnik opterećen na univerzalnoj kidalici  Inspekt table 20 kN vertikalnim pritiskom, čime je središnji dio zapravo opterećen na savijanje. Na hvataljkama su posebni 3D printani adapteri koji osiguravaju da uzorak ostane na pravome mjestu, dok se deformacije na površini istovremeno mjere sa dva GOM GmbH ARAMIS optička 3D mjerna uređaja bez utjecaja na sam 3D print jer je mjerenje bez izravnog kontakta. Kombiniranjem sa ispitivanjem sirovog filamenta, time se postiže puno jasnija slika o materijalu, objektu i njegovoj funkcionalnosti. Prije ispitivanja uzorak je bio 3D skenirana na GOM GmbH ATOS 3D skeneru kako bi se provjerilo da li geometrija odgovara očekivanoj.

Play Video

Dinamičko mjerenje 3D pomaka 3D printanog proizvoda

Osim standardnih normi, univerzalne kidalice u kombinaciji s 3D printerima omogućuju i provođenje šaljivih ispitivanja prema trenutnim idejama kupca. Video pokazuje proces izrade novogodišnje čestitke za sezonu 2017/2018. Priladan borek isprintan je na malom Zortrax 3D printeru, a oživljen je na univerzalnoj kidalici  Inspekt table 20 kN dok su “svječice” vektori pomaka izmjereni sa GOM GmbH ARAMIS mjernim uređajem. Za detalje kako smo to napravili pogledajte video, nadamo se da će vam biti zanimljiv kao što ga je i nama bilo zanimljivo raditi 🙂

Play Video
Play Video

Inspekt S-XL 600kN za ispitivanje cijevi od stakloplastike

Video prikazuje trenutak isporuke specijalne kidalice Inspekt S-XL 600kN visoke 6 metara koja je razvijena posebno za ispitivanje plastičnih cijevi ojačanih staklenim vlaknima. Takove cijevi koriste se kao vodovodi za pitku vodu, vodove za otpadne vode, sustave za navodnjavanje ili odvodnju. Dok su cijevi ugrađene, izložene su velikim pritiscima i zato je određivanje mehaničkih svojstava gotovog proizvoda od presudne važnosti. Mehanička ispitivanja provode se testiranjem nazivne krutosti prstena od plastičnih cijevi. Ovaj specijalni uređaj za ispitivanje velikih komponenata koristi se za ispitivanje prstena izrezanog iz cijevi cca. širine 300 mm i debljina stijenke 150 mm i promjera do 4200 mm. Ispitivanje nerazorne elastičnosti odvija se u dva koraka (2% i 5%).  Deformacija prstena na unutarnjem promjeru plastičnih cijevi ne smije prelaziti graničnu vrijednost. Ispitivanje se provodi na sobnoj temperaturi.  

Trajanje 2 min + 1,5 min.

Willy preporučuje Hegewald & Peschke Meß- und Prüftechnik GmbH kidalice za ispitivanje polimera iz serije Inspekt solo i Inspekt duo.

Sve informacije o proizvodima možete zatražiti na telefon +385 1 3496 010 ili e-mail deformacije@topomatika.hr .

Inspekt solo       (-/+ 2,5 kN)

Inspekt duo    (-/+ 10 kN)

Na jednostupnim solo i dvostupnim duo kidalicama polimerne epruvete ispituju se kontroliranim pomicanjem gornje traverze, pa s obzirom na smjer opterećenja razlikujemo testove: ispitivanje na vlak prema HR EN ISO 527, tlačni pokus te ispitivanje savijanjem u tri ili četiri točke.

Hegewald & Peschke Meß- und Prüftechnik GmbH solo i duo kidalice mogu se opremiti raznim hvataljkama za prihvat plastičnih i gumenih uzoraka te koristiti za ispitivanja rastezanjem, pritiskom, savijanjem ili guljenjem i odljepljivanjem materijala.

Ovisno o zahtjevima norme možemo ih opremiti uređajima za mjerenje produljenja uzoraka (ekstenzometrima) koji su kontaktni (ručni, automatizirani), bezkontaktni (videoekstenzometri) a koji visoko precizno mjere deformaciju materijala uzorka.

Univerzalni mjerač tvrdoće pjena Inspekt S 5 kN s centralnim opterećenjem

Meka elastična pjena prvenstveno se koristi za prigušivanje i izolaciju. Gotovo sva plastika pogodna je za pjenjenje.

Tehničke pjene koriste se na primjer u sjedalima, madracima, filterima i toplinskoj izolaciji. U mehaničkim ispitivanjima koriste se klasični testovi zatezanja i habanja. Pored toga, sljedeće fizičke vrijednosti su karakteristične ključne varijable za ispitivanje pjene:

  • Tvrdoća udubljenja DIN 53576 / B UNI 6353 ISO 2439
  • Tvrdoća kompresije DIN 53577 UNI 6351 ISO 3386
  • Kompresijski set DIN 53572 UNI 6352

Hegewald & Peschke MPT GmbH razvili su ispitni stroj inspekt S 5kN za praktično ispitivanje ovih svojstava materijala. Inspekt S 5kN ima kvadratni ispitni prostor koji je slobodno dostupan sa svih strana, s radnim prostorom od 800 x 800 mm. To olakšava testiranje ne samo standardnih uzoraka, već i kompletnih gotovih proizvoda. Ispitno opterećenje se primjenjuje pomoću elektromotora, putem centralno smještene jedinice s maksimalnim kapacitetom od 5kN. Pomoću ispitnog stroja inspekt S 5kN također je moguće izvesti niskofrekventne, cikličke testove opterećenja i reljefa, kao i mjerenje tvrdoće. Parametrizacija se provodi na jasan i logičan način koristeći konfigurabilan testni softver LabMaster, koji je razvio Hegewald & Peschke Meß-und Prüftechnik GmbH.

Dugoročna ispitivanja pjenastih materijala prema normi DIN EN ISO 3385

Trajnost pjenastih materijala određuju svojstava koja utječu na promjene tijekom uporabe. Nakon ekstremnog ili učestalog djelovanja sila mijenjaju se fizikalna svojstva spužve zbog zamora materijala. Ispitivanje zamora (trajnosti) spužve, odnosno koliko dugo spužva zadržava prvobitnu tvrdoću i visinu, može se provesti na nekoliko načina.

Hegewald & Peschke uređaj za dugoročna ispitivanja pjenastih materijala dizajniran je za dugotrajne testove na pjenastim materijalima prema DIN EN ISO 3385 (Određivanje zamora fleksibilnih polimernih pjena zbog stalnog opterećenjem). Pogodan je za kontrolu i ispitivanje materijala i komponenti. Osigurava izvođenje testova u skladu sa standardom. Ovaj uređaj male težine od samo 35 kg može se jednostavno premještati, te jamči povoljan omjer cijene i performansi. Fleksibilna visina uzoraka za testiranje omogućuje ispitivanje različitih spužvastih materijala.

Specijalna kidalica Inspekt S 5kN za znanstvenu karakterizaciju elastomera

Hegewald & Peschke MPT GmbH isporučio je u svibnju 2014. specijalni mjerni uređaj za ispitivanje materijalnih karakteristika elastomera Institutu za tehničku mehaniku Sveučilišta Friedrich-Alexander u Erlangen-Nürnbergu. Primarni cilj je ustanoviti vremensku i temperaturnu ovisnost ispunjenih silikonskih elastomera pod širokim rasponom uvjeta ispitivanja. Korištenjem termo komore može se, osim u normalnim uvjetima okoline, provesti i široka paleta ispitivanja na temperaturama od -80°C do 250°C. Okvir ovog uređaja (uključujući i pneumatske stezne naprave) nije napravljen od čelika kao kod standardnih Hegewald & Peschke MPT GmbH kidalica, nego od aluminija i drugih ne-magnetičnih materijala. To omogućuje ispitivanja pod utjecajem magnetskih polja za karakterizaciju magnetno osjetljivih elastomera (MSE). Akvizicija podataka o deformaciji za vrijeme eksperimenata osigurano je bezkontaktnim mjerenjem video-ekstenzometrom. Zahvaljujući tome, moguće je provoditi ispitivanja pod utjecajem temperature između -80°C i 250°C i istovremenim utjecajem magnetskih polja. Integracija izvora magnetskog polja provedena je na lokaciji kupca. Cilj istraživanja je stjecanje temeljnih znanja o jednoosnom ponašanju ispunjenih, a posebno magnetno osjetljivih silikonskih elastomera pod širokim rasponom utjecaja okoline.

Mehanička kontrola kvalitete PET traka

FROMM Plastics GmbH najveći je proizvođač plastičnih traka od poliestera (PET) i AirpadTM  polietilenskog filma  u grupi FROMM.

Proces proizvodnje popraćen je stalnom kontrolom kvalitete. Na primjer, FROMM Plastics GmbH ima aplikacijski centar i sustav klimatizacije s kojima se mogu simulirati različite primjene traka, i testirati ponašanje traka u različitim klimatskim uvjetima.

Tijekom proizvodnje traka, PET materijal, boje i drugi aditivi miješaju se prema određenim parametrima, a zatim se tope. Nakon ekstrudiranja, PET talina se preša kroz mlaznice s više utora. Dobivene sirove trake se hlade i tada postižu određene dimenzije, vlačnu čvrstoću i sposobnost istezanja. Tijekom završnog pregleda PET traka provjerava se jesu li svojstava proizvoda u skladu s očekivanim vrijednostima.

Ispitni centar Fromm Plastics je opremio  univerzalnom kidalicom Inspekt table 20 kN tvrtke Hegewald & Peschke. Ispitni sustav uključuje hidrauličku jedinicu za napajanje i hidrauličke hvataljke koje omogućavaju ispitivanje geosintetike vlačnim ispitivanjem prema ISO10319 do širine uzorka od 110 mm. Proces ispitivanja i analizu rezultata provodi softver LabMaster.

Imate li pitanja? Mjernu opremu i usluge možemo vam demonstrirati uživo u TOPOMATIKA mjernom laboratoriju i demo centru, u Industrijskoj ulici 3, Novaki HR-10431, Sveta Nedelja ili online npr. preko Webex platforme.

Javite nam se za sve informacije ili prezentaciju proizvoda na +385 1 3496 010 ili deformacije@topomatika.hr

Metali
Polimeri
Staklo
Keramika
Kompoziti
Drvo
Tekstil
Ostali materijali